Functieomschrijving

Binnen de functie consulent jeugd allround ben je als procesregisseur de spin in het web. Je bent het aanspreekpunt voor het gezin, de jongeren en betrokken hulpverlening en houd je bezig met het tot stand komen en onderhouden van indicaties voor jeugdzorg. Je brengt de gezinssituaties in kaart, onderzoekt wat de zorgen zijn en wat er goed gaat. Samen met het gezin maak je een plan om de jeugdige en diens netwerk in hun kracht te zetten met als uitgangspunt het welzijn van de jeugdige. Je zoekt naar mogelijkheden en maakt een inschatting van de (on)veiligheid. Hierbij werk je samen met de andere disciplines binnen het CJGV, andere teams binnen de gemeente en de (keten)partners.

Wat ga je doen

 • Je behandelt aanvragen voor financiële en materiële tegemoetkomingen en verstrekkingen in het kader van de Jeugdwet;
 • Je voert gesprekken (“keukentafelgesprekken”), met als oogmerk vraagverheldering en analyse van de ondersteuningsvraag; je legt contact met de jeugdige en diens opvoeder(s), brengt de situatie van de jeugdige in beeld en signaleert bijzonderheden;
 • Je neemt beslissingen en stelt beschikkingen op, ten behoeve van de in te zetten jeugdhulp, met daarin de hulpvraag, oplossingen en de beoogde doelen goed weergegeven;
 • Je motiveert en ondersteunt de cliënt bij het verkennen van de mogelijkheden om gebruik te maken van eigen kracht en netwerk;
 • Je draagt zorg voor een optimale mix van oplossingen in het plan van aanpak;
 • Je betrekt en verbindt aanbieders, maatschappelijke partijen en niet-professionele ondersteuning;
 • Je organiseert en monitort de ingezette ondersteuning;
 • Je verantwoordt en registreert de geboden hulpverleningen met de behaalde resultaten;
 • Je draagt zorg voor overdracht aan de backoffice Jeugd;
 • Je draait mee in het bureaudienstrooster;
 • Je geeft informatie en advies aan cliënten over de diverse voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en overige voorliggende voorzieningen.

Wat vragen wij van jou?

 • Een relevante opleiding op HBO niveau;
 • Ervaring in en kennis van het werken met jeugdigen, hun opvoeders en genoemde werkzaamheden in de Jeugdwet als consulent, dit is een vereiste;
 • Registratie in het SKJ-register, dit is een vereiste;
 • Kennis van o.a. oplossingsgericht en systeemgericht werken, Signs of Safety, hanteren van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, netwerkconferentie en werken in verschillende registratiesystemen;
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
 • Zeer goede communicatieve en contactuele eigenschappen, zowel t.a.v. gesprekken met kinderen, als opvoeders, als (keten)partners, rapportage, etc.;
 • Vaardig zijn in rapporteren en in het werken met verschillende regiesystemen;
 • Iemand die voldoet aan de bij de functie behorende competenties: flexibiliteit, proactief, analyseren, plannen en organiseren, methodisch werken en stressbestendig.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.