Functieomschrijving

Deze gemeente in Noord-Holland telt ruim 17.000 inwoners en wordt gekenmerkt door een combinatie van authentieke kernen met hoogwaardige cultuurhistorische achtergrond, afgewisseld met een groen en open landschap met een bijzonder veenweidegebied.

De huidige structuur van de organisatie is aangepast naar 5 teams. Als teammanager heb je de uitdaging om mee te bouwen aan deze nieuwe organisatie! Als teammanager ben je eindverantwoordelijk voor een team en bepaal je de prioriteiten.

  • Je zorgt voor een adequate doorvertaling van de opdrachten van de directie binnen het team.
  • Je bent verantwoordelijk voor en het aanspreekpunt wat betreft de kwaliteit van de werkzaamheden van het team in z’n geheel en van de individuele resultaten van de medewerkers binnen het team.
  • Als teammanager creëer je samen met de medewerkers binnen het team een lerende én veilige omgeving.
  • Je stimuleert en coacht de ontwikkeling van het team als het gaat om eigenaarschap en de individuele ontwikkeling van medewerkers.
  • De teams vervullen de rol van eigenaar van processen. Zij zijn resultaatverantwoordelijk en werken ‘vanuit de bedoeling’.

Het is aan de teammanager om de teams daarin te faciliteren, te ondersteunen en te coachen. De personele verantwoordelijkheid voor de medewerkers binnen het team staat centraal in deze functie. Je stuurt als teammanager ongeveer 30 à 35 medewerkers aan. De teammanager is een belangrijke spil in de realisatie van de organisatiedoelstellingen en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Je stuurt op een integrale aanpak bij het realiseren van strategische doelen en opgaven. Ook zorg je voor de belangenbehartiging in de regio door netwerken en samen werken met externe partijen.

 Inhoudelijke oriëntatie Naast een algehele strategische visie beschik je  ook over een inhoudelijke oriëntatie zodat je een klankbordfunctie voor de medewerkers kan vervullen. In de functie van teammanager Samenleving heb je een visie op de ontwikkeling van jouw teams binnen “Samenleving”. Het beleid van de gemeente is er op gericht dat iedereen mee kan doen. De gemeente neemt een regierol hierin. Als teammanager bekijk je vraagstukken vanuit een brede blik en heb je oog voor de uitvoerbaarheid van voorstellen. Je houdt daarbij steeds aandacht voor het resultaat en de behoefte van de inwoners. Je zorgt voor kwalitatief goede en tijdig aangeleverde stukken voor het college en de raad. Je participeert in brede netwerkoverleggen.

Als teammanager Samenleving ben je verantwoordelijk voor de werkeenheden Jeugd, Participatie en WMO.

Wat vragen wij van jou?

Voor deze opdracht worden twee specifieke aanvullende aandachtsgebieden geformuleerd, te weten:

  • Het op orde brengen van de integrale management- en verantwoordingsrapportages, inclusief het neerzetten van een heldere budgetverantwoordelijkheid;
  • Het afronden van de implementatie van de nieuwe ICT omgeving (Suite4Sociaaldomein).

 

 

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.